Và hầu như mọi tài liệu XML đều có dòng đầu tiên với nội dung giống hệt như vậy, hoặc là với một số thay đổi nhỏ.Ngay sau chỉ dẫn xử lý sẽ đến nội dung chính của tài liệu XML.

rowupdating command in gridview-32

So many people asked in the emails for my previous article why I have used Template Columns rather than bound fields.

I just want to make them clear this question (going to explain it at the end of the article) because, I am going to use Template Fields again in this article 🙂 TASK: In this article we are trying to display some information from Adventure Works database, Employee table, and if the employee pay rate is more than 25 we are going to change the color of the row/cell/text.

NET nhằm giúp việc viết code và thao tác trên các dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Các bước thực hiện của đoạn mã trên là như sau: ..), q ở đây là một biến tạm thời dùng để chỉ định phần tử hiện tại trong danh sách (q không cần phải khai báo hay chỉ định kiểu dữ liệu, trình biên dịch đủ thông minh để suy ra được kiểu dữ liệu của q từ kiểu dữ liệu của tập hợp trả về là gì).

Với mỗi phần tử trong danh sách đó, chúng ta thực hiện tạo ra một đối tượng Book với các thông tin tương ứng của phần tử đang xét. Value cho phép chúng ta lấy giá trị được chứa trong thẻ có tên “title” nằm trong q, tương tự đối với “Author” và “Price”.

Lưu ý rằng nếu như file XML của chúng ta không có thẻ gốc, chương trình sẽ phát sinh lỗi như sau: Sau khi đã có được tham chiếu đến thẻ gốc, chúng ta sẽ thực hiện duyệt qua các phần tử Book trong nội dung file XML vừa được nạp vào.

Để có thể lưu trữ được các thông tin này, chúng ta sẽ tạo thêm một lớp Book có các dữ liệu sau đây: dùng để chứa thông tin về các Book.Trước hết, các bạn cần phải hiểu sơ lược XML là gì? Nói đơn giản, XML là một tài liệu dạng văn bản mà sử dụng các thẻ được đặt tên để đánh dấu dữ liệu.Ví dụ sau mô tả một tài liệu XML lưu trữ thông tin về các quyển sách Dòng đầu tiên của một tài liệu XML (không bắt buộc) là dòng chỉ dẫn xử lý (Processing Instruction).Mathew Manela จาก The Online Tools Group ของ Microsoft ได้ออกเครื่องมือที่ใช้สร้างและจัดการ snippet code สำหรับ Visual Studio 2008 สามารถ Download ได้ที่ Designer มี feature หรือ functionality ได้แก่ เมื่อเราทำการเขียนโปรแกรมแล้วต้องการ สร้างชุด string ชุดหนึ่ง เช่น ID , Username , Password อื่นๆ เราสามารถสร้างโดย Globally Unique Identifier (GUID) ของ .Net เอง GUID มีขนาด 128-bit Interger (16 byte) หากถ้าเราสังเกตุให้ดีๆ ในคอมของเราในส่วนของ Registry จะมีการใช้ GUID ซึ่งใช้เป็นตัวระบุ application IDs ภายใต้ HKEY_CLASSES_ROOT ใน SQL Server ได้รวมความสามารถของ GUID ให้เราได้ใช้เป็น data type (uniqueidentifier) ในการกำหนดค่าของข้อมูลที่เราต้องการให้เป็น GUID ซึ่งเราสามารถเรียกใช้ function NEWID() ได้เลย ใน .The first one is sender, so in this case it is gridview which is calling this event.